ЕВРО ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.089-4901

Проект: BG16RFOP002-2.089-4901, Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19;

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал
за българските малки предприятия,
реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.,
за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: САМ-КИНТИ ЕООД

Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско
и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 29.10.2021 г.
Край: 29.01.2022 г.

ЕВРО ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.089-4901

Проект: BG16RFOP002-2.089-4901, Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19;

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал
за българските малки предприятия,
реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.,
за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: САМ-КИНТИ ЕООД

Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско
и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 29.10.2021 г.
Край: 29.01.2022 г.

Проект № BG-RRP-3.004-1551 „Технологична модернизация в предприятието”

Проект № BG-RRP-3.004-1551 „Технологична модернизация в предприятието”
Проектът ще се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост, в рамките на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ и е на обща стойност 676 170,00 лв. от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 50% (338 085,00 лв. финансирани от Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от инструмента NextGenerationEU на ЕС) и 338 085,00 лв. финансирани от
САМ – КИНТИ ЕООД.
Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца /10.04.2023 г. – 10.04.2024 г./
Цели на проекта:
Общата цел на проектното предложение е повишаване конкуретноспособността на дружеството, чрез цифровизация на основни производствени процеси, производство на изделия с високо качество,
задоволяващо изискванията на клиентите.
Спецефичните цели на проектното предложение са, чрез въвеждане в експлоатация на новозакупеното съвременно и високотехнологично оборудване:
✔ Модернизиране на оборудването и автоматизация на процесите;
✔ Повишаване на производствения капацитет;
✔ Подобряване качеството и прецизността в производството на крайните продукти;
✔ Подобряване ефективността на производствените процеси.
Основни етапи в изпълнение на дейностите за подобряване на енергийната ефективност:
➢ Сформиране на екипа и управление на проекта
➢ Визуализация и публичност
➢ Провеждане на процедура за избор на доставчик
➢ Доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини с ЦПУ
o CNC струг с наклонени паралели – 1 брой
o CNC струг с хоризонтални паралели – 1 брой
o 4-осен CNC вертикален обработващ център – 1 брой
➢ Счетоводна отчетност и вътрешен мониторинг.


Договор № BG-RRP-3.004-1551-C01/10.04.2023 г. „Технологична модернизация в предприятието” по Процедура № BGRRP- 3.004 „Технологична модернизация” се осъществява с финансовата подкрепа на Национален план за
възстановяване и устойчивост, съфинансиран от инструмента NextGenerationEU на ЕС. Този документ е създаден с
финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от инструмента
NextGenerationEU на ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „САМ – КИНТИ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата за наблюдение и докладване.

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието

Краен получател: САМ — КИНТИ ЕООД

Обща стойност: 676 170,00 лв., от които 338 085,00 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.

Bulgarian BG English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Romanian RO Russian RU Spanish ES